ONLINE CONSULT

For English scroll below Dutch text

 

Beste mensen,

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), hebben we na zorgvuldig overleg moeten besluiten dat we in elk geval t/m 6 APRIL geen fysieke consulten meer kunnen geven. Alle mensen die geboekt staan in deze periode krijgen hiervan nog persoonlijk bericht. Afhankelijk van hoe de situatie dan is, wordt vervolgens besloten hoe na 6 april verder te gaan. Vooralsnog blijven de consulten na 6 april gewoon staan.

Hoe kan Sri Sri Ayurveda u en uw gezondheid het beste ondersteunen op dit moment?

Preventie en het behouden van gezondheid speelt een belangrijke rol in Ayurveda. Een ayurvedische consult bestaat uit drie diagnostische methoden, ook wel Trividha Pariksha genoemd. Inspectie, verhoor en palpatie.

 • Darsana Pariksha (Inspectie): Inspectie houdt in de observatie van de lichaamsdelen, bijvoorbeeld huid, haar, ogen en tong.
 • Prasna Pariksha (Verhoor): Uitgebreide kennis van de medische voorgeschiedenis, symptomen, psychologische en fysiologische kenmerken komen aan bod tijdens het verhoor.
 • Sparsana Pariksha (Palpatie): Onderzoek door aanraking, waaronder Polsdiagnose (Nadi Pariksha)

Onze specialisten zijn B.A.M.S. (Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery) geschoold, daarnaast hebben zij zich gespecialiseerd in de polsdiagnose.

Gezien de huidige ontwikkeling omtrent het Coronavirus wordt fysieke sociaal contact en aanraking ten sterkste afgeraden.

 

Daarom heeft Sri Sri Ayurveda Nederland besloten om de waardevolle ayurvedische geneeskunde aan te bieden via ONLINE consulten.

 

Dit zal gebeuren op basis van de eerste twee bovengenoemde diagnostische methoden. Van cliënten die al eerder bij Lita en/of Kiran zijn geweest is de constitutie natuurlijk al bepaald dmv eerdere polsdiagnoses.

 • Een online consult is altijd persoonlijk en duurt maximaal 20 minuten.
 • Vertaling is mogelijk indien gewenst, graag dit bij de boeking vermelden.
 • Een online consult kost € 47,50 en dient vooraf te worden voldaan via een betaallink. Deze vindt u in de afspraakbevestiging.

Uw adviesformulier en voedingsrichtlijn worden na afloop via email aan u verstuurd, de eventueel benodigde voedingssupplementen kunnen online besteld worden.

Boek hier uw online consult

Het online consult vindt plaats via:

 • 1. Whatapp videobellen, wij bellen u
 • 2. ZOOM, u krijgt van ons een link

Graag bij de boeking vermelden wat uw voorkeur heeft.

We hebben een aantal ayurvedische voedingssupplementen die uw immuunsysteem tegen virussen, bacteriën, (voorjaars)allergieën enz.versterken.

Klik hier voor onze immuunboosters.

 

-----------------------------------------------------------------------------

Dear friends,

Following the current developments of the Coronavirus (COVID-19), we have decided after careful consideration that we cannot conduct any physical consultations at the moment till the 6th of April. All the people who are already booked in this period will be contacted personally. Depending on the situation on the 6th of April we will decide how to proceed further. For now, the consultations booked after 6th of April remain in the planning.

How can Sri Sri Ayurveda support you and your health in the best way right now?

Prevention and maintaining health plays an important role in Ayurveda. An ayurvedic consultation is based on three diagnostic principals, also called Trividha Pariksha

 • 1. Pariksha Darsana (Inspection): Inspection involves the observation of the body, such as skin, hair, eyes and tongue.
 • 2. Prasna Pariksha (HQ): Extensive knowledge of the medical history, symptoms, psychological and physiological characteristics will be discussed during the hearing.
 • 3. Sparsana Pariksha (palpation): Examination by touch, including Pulse diagnosis (Nadi Pariksha)

Our Ayurvedic specialists have a BAMS (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) degree, in addition, they have specialized in the pulse diagnosis.

Given the current development on the Coronavirus physical social contact and touch are strongly discouraged.

 

Therefore Sri Sri Ayurveda will offer the precious wisdom of Ayurveda trough ONLINE consultations

 

This will be done through the Pariksha Darsana and Prasna Pariksha diagnostic methods mentioned above. Clients who previously had a Pulse diagnose consultation with Lita and / or Kiran have the benefit that their history and Prakriti (constitution) are already know to them.

 • An online consultation is always personal and lasts up to 20 minutes.
 • Translation is possible if desired, please mention this when booking.
 • An online consultation costs € 47.50 in advance and must be paid via a payment link. This can be found in the appointment confirmation.

Your advice form and nutrition guidelines will be sent by email after the consultation to you, any necessary supplements can be ordered online.

Book your online consultation

The online consultation is done through:

 • 1. Whatapp video call, we will call you
 • 2. ZOOM, you will receive a link

Please indicate your preference during your booking.

We have a number of Ayurvedic food supplements that strengthen your immune system against viruses, bacteria, (spring) allergies, etc. 

Buy here your immune boosters